Portada > Certificacions i carnets professionals

CARNETS PROFESSIONALS

Som instal·ladors oficials de:

  • Electricitat (cat. especialista)
  • Aigua
  • Gas (cat. IG-IV)
  • Inst. Tèrmiques (calefaccio i climatització)
  • Telecomunicacions
  • Contraincendis
  • Inst. Petrolíferes

Estem acreditats pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i inscrits al Registre d'Establiments Industrials.

 

 

CERTIFICACIONS DE QUALITAT

Disposem de les certificacions  ISO-9001:2008 i  ISO-14001:2004 que renovem puntualment un cop aprovades les auditories. Apostem per a la millora continua amb l'objectiu d'oferir-vos el millor servei i l'eficiciència de l'organització.

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I LOPD

La finalitat de MAYNOU S.L. es la Prestació de Serveis relacionats amb l' EXECUCIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BT, AIGUA, GAS, CLIMATITZACIÓ, ENERGIA SOLAR I TELECOMUNICACIONS amb l'objectiu de satisfer les expectatives i necessitats definides contractualment amb els nostres clients, així com els objectiu i interessos propis de l'empresa.

Com part fonamental d'aquesta fita als objectius, la Direcció de MAYNOU, S.L., considera imprescindible i es compromet a dur a terme la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient i la Protecció de Dades que defineixi i reflexi la organització de tots els factors que afecten a la qualitat dels seus serveis, als impactes ambientals de la seva activitat i al tractament confidencial i segur de totes les dades de caracter personal que requereixi en l'exercicí de la seva activitat. El Sistema de Gestió implantat segueix el compliment estricte de la Normes UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 i la legislació en vigor en materia de Protecció de Dades.

Corresponent a les expectatives dels nostres clients, establim el proposit d'aconseguir que MAYNOU, S.L. sigui una empresa líder al seu sector i que compleixi totes les reglamentacions legals establertes que li afectin i els requisits adquirits amb els mateixos.

Corresponent a la gestió mediambiental, que MAYNOU, S.L. sigui una empresa amb el proposit de prevenir la contaminació mediambiental per intentar reduir-la mitjançant l'aplicació dels requisits legals que li afectin, els requisits establerts al nostre Sistema de Gestió, aportació de recursos, formació i sensibilització del personal.

Objectius puntuals en materia de Qualitat i Medi Ambient seran fixats, i el seu compliment revisat mitjançant les reunions de revisió del Sistema de Gestió que realitza periodicament la Direcció.

Totes les persones de l'organització usuaries d'informació que contingui dades de caracter personal, té signats els corresponents compromisos de confidencialitat i es compromet a garantir la integritat de la informació i al seu ús estricte per a la finalitat amb la que es va recollir.

La Direcció de MAYNOU, S.L. garantira que aquesta política sigui atesa, aplicada i revisada per assegurar la seva adequació continuada i la seva vetlla pel personal, disposant per aquest fet dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris, sempre dins del marc de la millora continua.