Portada > Certificacions i carnets professionals

CARNETS PROFESSIONALS

Som instal·ladors oficials de:

  • Electricitat (cat. especialista)
  • Aigua
  • Gas (cat. IG-IV)
  • Inst. tèrmiques (calefacció i climatització)
  • Telecomunicacions
  • Contraincendis
  • Inst. petrolíferes

Estem acreditats pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i inscrits al Registre d'Establiments Industrials.

 

 

CERTIFICACIONS DE QUALITAT

Disposem de les certificacions ISO-9001:2008 i ISO-14001:2004, que renovem puntualment un cop aprovades les auditories. Apostem per la millora contínua amb l'objectiu d'oferir-vos el millor servei i l'eficiència de l'organització.

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I LOPD

La finalitat de MAYNOU SL és la prestació de serveis relacionats amb l'EXECUCIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BT, AIGUA, GAS, CLIMATITZACIÓ, ENERGIA SOLAR I TELECOMUNICACIONS amb l'objectiu de satisfer les expectatives i necessitats definides contractualment amb els nostres clients, així com els objectius i interessos propis de l'empresa.

Com a part fonamental d'aquesta fita als objectius, la direcció de MAYNOU SL considera imprescindible i es compromet a dur a terme la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient i la Protecció de Dades que defineixi i reflecteixi l'organització de tots els factors que afecten la qualitat dels seus serveis, els impactes ambientals de la seva activitat i el tractament confidencial i segur de totes les dades de caràcter personal que requereixi en l'exercicí de la seva activitat. El sistema de gestió implantat segueix el compliment estricte de la normes UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 i la legislació en vigor en matèria de protecció de dades.

Corresponent a les expectatives dels nostres clients, establim el propòsit d'aconseguir que MAYNOU SL sigui una empresa líder en el seu sector i que compleixi totes les reglamentacions legals establertes que l'afectin i els requisits adquirits amb els mateixos.

Corresponent a la gestió mediambiental, establim que MAYNOU SL sigui una empresa amb el propòsit de prevenir la contaminació mediambiental per intentar reduir-la mitjançant l'aplicació dels requisits legals que l'afectin, els requisits establerts al nostre sistema de gestió, aportació de recursos, formació i sensibilització del personal.

Els objectius puntuals en matèria de qualitat i medi ambient seran fixats, i el seu compliment serà revisat mitjançant les reunions de revisió del sistema de gestió que realitza periòdicament la direcció.

Totes les persones de l'organització usuàries d'informació que contingui dades de caràcter personal, han signat els corresponents compromisos de confidencialitat i es comprometen a garantir la integritat de la informació i al seu ús estricte per a la finalitat amb què es va recollir.

La direcció de MAYNOU SL garantirà que aquesta política sigui atesa, aplicada i revisada per assegurar la seva adequació continuada i la seva vetlla pel personal, disposant per a aquest fet dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris, sempre dins del marc de la millora contínua.